SHA256 Hash File type Added Source Yara Hits
PE32 2022-02-18 08:22:51User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/Borland YRP/UPXV200V290MarkusOberhumerLaszloMolnarJohnReiser YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-18 03:38:03User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-18 02:52:35User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-18 02:52:25User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-18 01:03:01User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 22:43:31User Submission YRP/ASProtect_v132 YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ASPack_v10804_additional YRP/ASPack_v10804_Hint_WIN_EP [+]
PE32 2022-02-17 21:52:46User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 21:48:05User Submission YRP/Borland YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware YRP/IsPE32 [+]
PE32 2022-02-17 21:34:26User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 20:24:18User Submission YRP/ASProtect_v132 YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-17 20:20:43User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 20:10:49User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 20:01:11User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 19:56:11User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 19:44:36User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 18:54:25User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 18:22:22User Submission YRP/ACProtect_13x_14x_DLL_Risco_Software_Inc YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 17:57:54User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/Borland [+]
PE32 2022-02-17 17:22:06User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 16:19:44User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 16:12:47User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 15:34:16User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/Borland YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-17 15:18:22User Submission YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware YRP/IsPE32 [+]
PE32 2022-02-17 14:55:03User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/MaskPEV20yzkzero [+]
PE32 2022-02-17 14:34:15User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 13:56:57User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 13:23:28User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 13:18:13User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 13:01:30User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 12:36:34User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
MS-DOS 2022-02-17 12:36:12User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 12:30:36User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 12:22:17User Submission YRP/ASProtect_v132 YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 11:52:42User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ASProtectSKE21xexeAlexeySolodovnikov YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-17 11:33:41User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 11:30:37User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 10:01:14User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 06:18:16User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 05:59:28User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-17 05:52:29User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 05:14:07User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-17 03:15:08User Submission YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware YRP/IsPE32 YRP/IsDLL YRP/IsWindowsGUI [+]
PE32 2022-02-17 01:38:20User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/MaskPEV20yzkzero [+]
PE32 2022-02-17 00:56:59User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/Borland YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-17 00:05:50User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/Borland YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-16 23:45:55User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 23:45:16User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 22:59:04User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/Borland YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-16 22:39:40User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 21:54:57User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 21:30:32User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 21:10:02User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 20:07:25User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 17:44:37User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 17:32:38User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 16:05:53User Submission YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware YRP/IsPE32 [+]
PE32 2022-02-16 15:13:07User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 14:40:27User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 13:23:53User Submission YRP/ACProtect_13x_14x_DLL_Risco_Software_Inc YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 13:05:32User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 13:04:44User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 12:51:22User Submission YRP/FSG_v110_Eng_dulekxt_Microsoft_Visual_C_Basic_NET YRP/Borland YRP/VProtectorvcasm YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
MS-DOS 2022-02-16 11:38:37User Submission YRP/ASProtect_v123_RC1 YRP/ASProtect_v12x_New_Strain_additional YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ASProtect_v20 [+]
PE32 2022-02-16 11:26:41User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 10:31:33User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 08:25:07User Submission YRP/Borland YRP/UPXV200V290MarkusOberhumerLaszloMolnarJohnReiser YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-16 07:27:17User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 06:46:29User Submission YRP/ACProtect_13x_14x_DLL_Risco_Software_Inc YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 05:01:52User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 04:30:56User Submission YRP/ACProtect_13x_14x_DLL_Risco_Software_Inc YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-16 03:04:51User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 01:18:08User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/FSG_v110_Eng_dulekxt_Microsoft_Visual_C_Basic_NET YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-16 01:16:42User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-16 00:21:04User Submission YRP/PEtite_v22_wwwun4seencompetite YRP/Petite_v22_Compresor_wwwun4seencompetite YRP/PEtite_v22 YRP/PEtite_v22_additional [+]
PE32 2022-02-15 23:32:41User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-15 23:23:39User Submission YRP/Visual_Cpp_2003_DLL_Microsoft YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-15 22:57:36User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-15 22:56:27User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/FSG_v110_Eng_dulekxt_Microsoft_Visual_C_Basic_NET YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-15 22:33:35User Submission YRP/ACProtect_13x_14x_DLL_Risco_Software_Inc YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2022-02-15 22:29:01User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-15 22:02:51User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/Borland YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-15 22:00:10User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2022-02-15 21:11:41User Submission CuckooSandbox/vmdetect YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco [+]
PE32 2022-02-15 20:28:44User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/D1S1Gv11betaD1N [+]
PE32 2022-02-15 20:25:25User Submission YRP/ASPack_v212_additional YRP/ASPack_v21_additional YRP/ASProtect_V2X_DLL_Alexey_Solodovnikov YRP/ASPack_v212 [+]
PE32 2022-02-15 19:42:33User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/UPXProtectorv10x2 [+]
PE32 2022-02-15 19:42:26User Submission YRP/Borland YRP/UPXV200V290MarkusOberhumerLaszloMolnarJohnReiser YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2022-02-15 19:34:20User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2020-06-29 21:17:41User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2020-06-29 17:09:19User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2020-06-28 14:08:04User Submission YRP/ASProtect_v132 YRP/Borland YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco [+]
PE32 2020-06-28 01:49:24User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2020-06-27 21:37:14User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2020-06-27 03:56:34User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2020-06-27 03:13:59User Submission YRP/Microsoft_Visual_Cpp_v50v60_MFC YRP/Borland_Delphi_30_additional YRP/Borland_Delphi_30_ YRP/Borland_Delphi_v40_v50 [+]
PE32 2020-06-27 01:41:12User Submission YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 YRP/ACProtect_V20_risco YRP/ACProtect_V20X_RiSco YRP/ACProtect14xRISCOsoft [+]
PE32 2020-06-12 04:01:15User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2020-02-16 03:02:40User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2020-01-15 14:07:50User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]
PE32 2020-01-15 13:37:45User Submission YRP/yodas_Protector_v1033_dllocx_Ashkbiz_Danehkar_h YRP/ACProtect14xRISCOsoft YRP/ACProtectUltraProtect10X20XRiSco YRP/ACProtectv135riscosoftwareIncAnticrackSoftware [+]