Sample details: 5620a9fc70af1a289801eba307be7a7a --

Hashes
MD5: 5620a9fc70af1a289801eba307be7a7a
SHA1: ff3fb7a4763f3c5e7ead0dafc4695e7c1e63ad37
SHA256: dc2a777e740ec923eb76f82c2d225852860d9780d860fd8f4b8b4544ead4af9c
SSDEEP: 48:4YsoTCwlN8zHTAyH08AeQgBqVs99/C+Q/rpz5fMKRgcn+MCwodtP4ULJG6ASJI+i:HSwX8TTAIAeQ/sy/t5fTRgTMl8LBD0
Details
File Type: HTML
Yara Hits
Source
http://kumpmeier.de/845yfgh
Strings
		<!DOCTYPE html>
<html dir="ltr" lang="de-DE">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title> kumpmeier.de steht zum Verkauf</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/parking_1.css?3.0">
<!--[if lte IE 8]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/parking_ie_1.css" /> <![endif]-->
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/basics.js.php"></script>
</head>
<body>
<div id="margin">
<div id="header">
	<h1><a href="/de/"><em>Willkommen bei </em>kumpmeier.de</a></h1>
	<div id="nav">
		<ul id="lang">
			<li class="active"><a title="deutsch" href="/de/"><img title="deutsch" src="/img/flags/de.png">&nbsp;DE</a></li>
			<li><a title="english" href="/en/"><img title="english" src="/img/flags/gb.png">&nbsp;EN</a></li>
		</ul>
		<ul>
			<!--li id="nav_home" class="active"><a href="/de/">Start</a></li-->
			<li id="nav_buy" class=""><a href="/de/domainkauf.php">Domainkauf</a></li>
			<!--li id="nav_wish" class=""><a href="/de/wunschdomain.php">Wunschdomain</a></li-->
			<li id="nav_escrow" class=""><a href="/de/treuhandservice.php">Treuhandservice</a></li>
			<li id="nav_contact" class=""><a href="/de/kontakt.php">Kontakt</a></li>
			<li id="nav_buy_now"><a href="/de/#kaufen">Domain kaufen</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<div id="content">
	<div class="col_left">
			<a href="/de/#kaufen" class="sujet"><span> </span></a>
			<p>Diese Domain steht zum Verkauf!</p>
				<iframe src="https://trade.domainname.de/?setLang=de" width="1" marginwidth="0" height="1" marginheight="0" scrolling="No" frameborder="0" style="border:none;"></iframe>
					</div>
	<div class="col_right">
		<p>Die Domain kumpmeier.de wird vom Inhaber im Marktplatz angeboten. Sie k
nnen diese Domain jetzt erwerben!.</p>
		<p class="focus_buy"><a href="/de/#kaufen" id="buy_btn" rel="nofollow"><span>ein Gebot abgeben</span></a></p>
		<p id="quality"><img src="/img/tpl1_quality.png" /></p>
	</div>
	<div class="cl"> </div>
</div> <!-- /content -->
<script type="text/javascript">
	function loadScript()
		var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
		var script = document.createElement('script');
		script.type = 'text/javascript';
		script.src = '/' + 'js/_' + 'view' + '.p' + 'hp' + '?' + '0' + '.' + 'c5c8312df2bj2v47adsa57ff35';		head.appendChild(script);
	window.onload = window.setTimeout('loadScript()', 5000);
</script></div> <!-- /margin -->
<div id="footer">
	<a id="realtime" title="Powered by Domainname.de" href="http://www.domainname.de/" target="_blank"> </a>
	Der Inhaber dieser Domain parkt diese beim Domain-Parking-Programm.<br />
</div> <!-- /footer -->
<!-- div style="position: absolute; right: 0; bottom: 0; color: #88ACE8; font-size: 9px">0,0016</div -->
</body>
</html>